Návrat na hlavnú stránku

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda
za 2.semester školského roku 2018/2019

Na číslo účtu v Štátnej pokladni IBAN : SK71 8180 0000 0070 0049 3847


Školné pre deti študentov za 2.semester  
(február-jún)
  46,80 €
Školné pre dospelých za 2.semester
(február-jún)
  102,53 €

Žiadame zadať variabilný symbol dátum narodenia študenta, doplňujúci údaj meno študenta, poplatok je treba uhradiť najneskôr do 10.02.2019, kópiu potvrdenia o zaplatení doručiť učiteľovi kurzu na vyučovacej hodine.

kontakt : jazykovaskolads@zupa-tt.sk