Návrat na hlavnú stránku

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda
za 1.semester školského roku 2018/2019

Na číslo účtu v Štátnej pokladni IBAN : SK71 8180 0000 0070 0049 3847


Školné a zápisné pre deti študentov za 1.semester  
(september-január)
  93,60 €
Školné a zápisné pre dospelých za 1.semester
(september-január)
  205,06 €

Žiadame zadať variabilný symbol dátum narodenia študenta, doplňujúci údaj meno študenta, poplatok je treba uhradiť najneskôr do 15.08.2018, kópiu potvrdenia o zaplatení doručiť učiteľovi kurzu na prvej vyučovacej hodine.

kontakt : jazykovaskolads@zupa-tt.sk