Naša adresa: 
Športová ulica 349/34 
929 01, Dunajská Streda

IČO školy: 
360 86 223 

Fax: 
031/551-75-49

Telefónne čísla: 
031/551-75-22 
031/551-75-50 
0918/82-97-33 

Účet školy: 
od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994