Návrat na hlavnú stránku

Kurzy

Základný kurz na našej škole má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, ktoré vie používať v štandardných situáciách, v ústnej i písomnej forme, má základné poznatky o krajine cieľového jazyka, vie zvládnuť určené jednoduché celky samoštúdiom a pracovať s dvojjazyčným slovníkom. Ovláda základy morfológie a syntaxe cieľového jazyka.

Stredný kurz má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí ďalších približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, zvláda plynulo bežné životné a pracovné situácie s menšími nepresnosťami v gramatických a suprasegmentálnych javoch cudzieho jazyka. Má poznatky o spôsobe života v krajinách cieľového jazyka a získal vedomosti, ktoré mu v prípade potreby a záujmu umožňujú rozvíjať získané vedomosti a jazykové zručnosti samoštúdiom. Má dostatočné jazykové zručnosti a vedomosti, aby sa mohol špecializovať na štúdium odborného jazyka vo svojej pracovnej oblasti.

Vyšší kurz má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, plynulo takmer bez chýb komunikuje v ústnej i písomnej forme, je schopný prekladať texty všeobecného charakteru, sú mu známe štylistické nuansy cudzieho jazyka. Je schopný bezproblémového samoštúdia, samostatného spracovania a interpretácie zložitých informácií, orientuje sa pomocou slovníka aj v náučných a odborných textoch.

Prípravka na všeobecnú jazykovú skúšku (ako aj ďalšie prípravky) má rozsah 105 – 140 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 500 lexikálnych jednotiek. Absolvent je schopný efektívne, plynulo a gramaticky správne komunikovať, prekladať texty do/z cieľového jazyka a má dostatok relevantných socio – kultúrno – politických informácií pre bezproblémovú komunikáciu a orientáciu v krajinách cieľových jazykov.