Na číslo účtu v Štátnej pokladni IBAN : SK71 8180 0000 0070 0049 3847

Školné a zápisné pre deti  študentov za 1.semester 
(september-január)
  95,96 €
Školné a zápisné pre dospelých za 1.semester 
(september-január)
  210,20 €

Žiadame zadať variabilný symbol dátum narodenia študenta, doplňujúci údaj meno študenta, poplatok je treba uhradiť najneskôr do 15.08.2019, kópiu potvrdenia o zaplatení doručiť učiteľovi kurzu na prvej vyučovacej hodine.

kontakt : jazykovaskolads@zupa-tt.sk