Návrat na hlavnú stránku

Všeobecna štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , tj.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach.

Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni ("advanced level"), pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni,ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.)

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu anglického jazyka. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Voľná téma: kandidát si vyberie jednu z troch navrhnutých tém a vypracuje ju v rozsahu najmenej dvoch stránok kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej ŠJS:

Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v písaní (pri individuálnej príprave by bolo ideálne mať partnera, ktorý bude text diktovať), ďalej,aby si cvičili čítanie s porozumením ("Reading Comprehension") vrátane technáňík rýchleho čítania "skimming" a "scanning". Pri príprave na preklad zo slovenčiny do angličtiny sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty, rešpektovať odlišné struktúry jazyka. Kandidáti by aj pri príprave mali pracovať s kvalitným slovníkom, rozhodne nestačí slovník vreckový. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek na "advanced level" aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS taktiež pozostáva zo štyroch častí:
Práca s autentickým textom: počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gram.jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.
Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií.
Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín - Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi. Sylaby reálií sú taktiež v prílohe týchto informácií.
Beletria: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zadaní tejto časti ústnej skúšky, t.j. examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Neznamená to ale, že kandidát bude hovoriť obsah prečítaneho diela, ale preukáže znalosti o živote, diele a zaradení konkrétneho autora do príslušného literárneho obdobia, resp. literárneho prúdu.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácii vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

Peter Brmhead: Life in Modern Britain
Peter Bromhead: Life in Modern America
John Oakland:A Dictionary of British Institutions
John Oakland: British Civilization
Karel Veselý: The English Speaking Countries
Jean Ruppeldová: Some Facts on Britain
Ondryášová, Holá: English and American Literature
Eliška Morkesová: British and American Literature
Eliška Morkesová: British and American History
Eliška Morkesová: British and American Life and Institutions, atď.

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame preto kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych), pretože takto získa aj znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov.

Hodnotenie chýb:
a) malá chyba: 1 zlý bod
b) veľká chyba: 4 zlé body

veľká chyba:
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu),
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam,
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu,
– základná pravopisná chyba,

malá chyba:
- prípady nemenované vyššie

Klasifikácia:
Klasifikuje sa štyrmi stupňami:

a) Diktát:
výborný: 1 až 4 zlé body
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov
dobrý: 11 až 15 zlých bodov
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov

b) Preklad:
výborný: 1 až 7 zlých bodov
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov
dobrý: 17 až 25 zlých bodov
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov

c) čítanie s porozumením:
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí


Sylaby konverzačných tém na všeobecnú šjs z angličtiny - ústna časť

1. House or Flat? Pros and Cons
2. Town or Country? Pros and Cons
3. My Daily Programme (My Occupation, My place of Work)
4. If you Travelled to GB or USA What Would You Like to See?
5. Does Eating and Drinking Cut Our Life Expectancy?
6. Itinerary of a Visit to Bratislava or Slovakia
7. Nature and Environmental Politics
8. Shopping: Little Groceries or Super- and Hypermarkets?
9. Why Ought Everybody to Have a Hobby?
10. Significance of Art in Our Life
11. Education Does not End with a Diploma
12. Sport and Tourism - A Means of Enhancing International Friendship?
13. Holidays: In a Tent or at a Hotel? Pros and Cons
14. What Made You Learn English?

Sylaby reálií anglofónnych oblastí (GB, USA) na všeobecnú šjs z angličtiny-ústna časť

1. PHYSICAL GEOGRAPHY (geographical situation, climate, mountains, rivers, fauna, flora)
2. ECONOMIC GEOGRAPHY (mineral deposits, agricultural conditions industries and agriculture - historical survey, present state, trade, transport)
3. PEOPLE (historical survey, present state, nationalities - minorities, social structure)
4. FORMS OF GOVERNMENT (historical survey, present state, law and order)
5. POLITICAL ORGANIZATIONS (political parties and foreing policy - historical survey, present state
6. EDUCATION
7. LANGUAGE (development, differencies between BE and AE)
8. FINE ARTS (painting, scuplture, music, film, theatre, architecture)
9. SCIENCE AND RESEARCH (historical survey, present state)
10. SOCIAL WELFARE (historical survey, present state)
11. MASS MEDIA (press, radio, television)
12. MAIN STREAMS IN LITERATURE
13. TYPICAL WAY OF LIVING (holidays and festivals, housing, leisure, sports)
14. CAPITAL OF... (general information)