Návrat na hlavnú stránku

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa ("intermediate " až "upper-intermediate level") a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej..
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti sa nesmú používať slovníky.
Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni.V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
Práca s textom: v rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.
Konverzačná téma: sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe na nasledujúcej strane.
Otázka z reálií: sylaby reálií anglofónnych oblastí sú tiež uvedené v prílohe. Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.
Otázka z literatúry: na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedého čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:
Na písomnú časť - cvičiť sa pravidelne v písaní(najlepšie formou diktátov),a čítaní s porozumením("reading comprehension"). Pri príprave na preklad sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.
Na ústnu časť - poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v anglofónnych oblastiach vyžadované v zmysle syláb môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Hodnotenie chýb:
a) malá chyba: 1 zlý bod
b) veľká chyba: 4 zlé body

veľká chyba:
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu),
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam,
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu,
– základná pravopisná chyba,

malá chyba:
- prípady nemenované vyššie

Klasifikácia:
Klasifikuje sa štyrmi stupňami:

a) Diktát:
výborný: 1 až 4 zlé body
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov
dobrý: 11 až 15 zlých bodov
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov

b) Preklad:
výborný: 1 až 7 zlých bodov
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov
dobrý: 17 až 25 zlých bodov
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov

c) čítanie s porozumením:
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí


Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác:

Peter Bromhead: Life in Modern Britain, Life in Modern America
John Oakland: A Dictionary of British Institutions, British Civilization
Eliška Morkesová: British and American History
Eliška Morkesová: British and American Life and Institutions
Eliška Morkesová: British and American Literature
Ondryášová,Holá: English and American Literature
Karel Veselý: The English Speaking Countries, atď.

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych).

Sylaby reálií anglofónnych oblastí (GB, USA) na základnú šjs z angličtiny - ústna časť

1. GB - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)
2. USA - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)
3. The Important Periods in the History of GB
4. The Important Periods in the History of the USA
5. Capital of GB
6. Capital of the USA (or New York)
7. System of Government in GB
8. System of Government in the USA
9. Education System in GB
10. Education System in the USA
11. Life in GB (Customs, Traditions, Holidays)
12. Life in the USA (Customs, Traditions, Holidays)
13. My Favourite British Writer (the work you have read)
14. My Favourite American Writer (the work you have read)

Sylaby konverzačných tém na základnú šjs z angličtiny - ústna časť

1. My Daily Programme
2. Hobbies
3. Sports (winter and summer), differences between sports and games, the Olympic Games
4. My Family (members of my family, sharing housework...)
5. My Plans for the Future
6. My Home Town
7. Travelling (in our country, abroad, ways of travelling...)
8. Holidays
9. At the Restaurant (Slovak cuisine, Menu for a festive dinner)
10. Important Cultural Events in Slovakia / Bratislava
11. Shopping
12. Tale a Visitor for a Trip Round Our Country
13. Sightseeing in Bratislava
14. Why Do People Learn Foreign Languages? What About You?