Návrat na hlavnú stránku

Všeobecná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 44/96 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS).

Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.).

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Reprodukcia textu: Examinátor prečíta text na reprodukciu najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu, pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky. Pri reprodukcii sa nesmie používať slovník.
Porozumenie písomného textu: Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v nemčine. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy. Ani v tejto časti nesmie používať slovník.
Preklad do nemčiny: V rozsahu asi 100 slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu nemeckého jazyka.
Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme je možné používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať magnetofón, počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať s kvalitnými slovníkmi. Na opakovanie gramatiky doporučujeme preštudovať si aj učebnice, používané na Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Práca s autentickým textom: počas celkovej asi 20 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie. Je to obyčajne kratší text, alebo úryvok z tlače alebo literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.
Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v prílohe. Má dokázať vysokú znalosť slovnej zásoby z okruhu uvedenej témy. Otázku si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií.
Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery krajín, v ktorých sa hovorí po nemecky a vie ich porovnať so znalosťami o SR.
Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka, hlavne 20. storočia. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z našich učebníc reálií, z konverzačných príručiek alebo brožúr o príslušných štátoch. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informácia o súčasnom dianí vo svete. Preto odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ, lebo takto získajú znalosť nových moderných zvratov a výrazov.

Potrebné vedomosti získajú kandidáti z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Hodnotenie chýb:
a) malá chyba: 1 zlý bod
b) veľká chyba: 4 zlé body

veľká chyba:
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu),
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam,
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu,
– základná pravopisná chyba,

malá chyba:
- prípady nemenované vyššie

Klasifikácia:
Klasifikuje sa štyrmi stupňami:

a) Diktát:
výborný: 1 až 4 zlé body
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov
dobrý: 11 až 15 zlých bodov
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov

b) Preklad:
výborný: 1 až 7 zlých bodov
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov
dobrý: 17 až 25 zlých bodov
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov

c) čítanie s porozumením:
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí


Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

B. Homolková: Reálie německy mluvících zemí
H. Justová: Deutsch - Sprachige Länder
Tatsache über Deutschland
Baumann, Oberle: Deutsche Literatur in Epochen
Keprtová: Materiály ke konverzaci
Kleine Deutschlandkunde / Ein erdkundlicher Überblick
Junker, Fenner: Bürger, Staat und Politik in der Schweiz
J. Koppensteiner: Österreich
E. Ehrgangová: Deutsche Geschichte I., II.
Schumann: Deutsche Mittelstufe neu
H. G. Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur
Václav Bok, Dana Pfeiferová, Dana Štetinová: Čítanka německých literárních textů
Hana Justová, Svatava Valešová: Deutsche Literatur fürs Abitur 1, 2
Gerhard Horstmann, Andrea Kaier: Nemecké konverzačné témy pre maturitu - nemecká tlač

Otázky z reálií (Nemecka a Rakúska)

1. Geographische Lage, Klima, Gebirgszüge, Oberfläche, Flüsse, Fauna und Flora
2. Bodenschätze, Industrie und Landwirtschaft
3. Bevölkerung - soziale Struktur, nationale Minderheiten
4. Staatswesen - Regierung, politische Parteien, Aussenpolitik
5. Schulwesen
6. Sprache - Entwicklung und aktueller Stand
7. Kultur - das gegenwärtige kulturelle Leben. Aus der Geschichte der bildenden Kunst (Malerei und Architektur)
8. Wissenschaftlich - technischer Fortschritt, Erfindungen, Entdeckungen, der Mensch im All, Atomenergie
9. Nationale Besonderheiten - Sitten und Bräuche
10. Hauptrichtungen in der deutschen Literatur - Überblick
11. Gesundheitswesen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Sozialwesen, Fürsorge für Mutter und Kind, Rentner
12. Massenmedien - Presse, Rundfunk, Fernsehen
13. Hauptstädte: Berlin, Wien, Bern
14. Hauptetappen der deutschen Geschichte - Überblick

Konverzačné témy

1. Haus und Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Lande
2. Charaktereigenschaften - Beschreibung eines nahestehenden Menschen
3. Kleidung und Mode
4. Berufe - der Weg zum Beruf, meine Arbeit
5. Reisen und Verkehr
6. Verpflegung, deutsche und slowakische Küche, Speisekarte
7. Touristische Sehenswürdigkeiten in der Slowakei
8. Dienstleistungen, Geschäfte, Einkäufe, Ausleihstationen
9. Unterkunft - Unterkunftsmöglichkeiten im In - und Ausland
10. Wetter, Erde, Natur, Umweltschutz
11. Freizeit und Hobbys
12. Körperkultur und Sport - in Schulen und Gemeinden (Städten)
13. Urlaub und Erholung, Ferien
14. Lebensstandard und Lebensqualität