Návrat na hlavnú stránku

Základná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka

Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa ("intermediate " až "upper-intermediate level") a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Reprodukcia alebo Diktát
Reprodukcia, t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky.
Diktát. Examinátor najprv prečíta celá text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempo ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky.
Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.
Preklad do nemčiny Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisom, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.
Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku.
Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.
Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zmepisno - hospodárske, kultúrno - politické a historické pomery.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.
Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:
Na písomnú časť - cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť náčuv s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané na jazykovej škole.
Na ústnu časť - poznatky a vedomosti o zemepisno - hospodárskych a kultúrno - politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po nemecky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Hodnotenie chýb:
a) malá chyba: 1 zlý bod
b) veľká chyba: 4 zlé body

veľká chyba:
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu),
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam,
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu,
– základná pravopisná chyba,

malá chyba:
- prípady nemenované vyššie

Klasifikácia:
Klasifikuje sa štyrmi stupňami:

a) Diktát:
výborný: 1 až 4 zlé body
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov
dobrý: 11 až 15 zlých bodov
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov

b) Preklad:
výborný: 1 až 7 zlých bodov
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov
dobrý: 17 až 25 zlých bodov
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov

c) čítanie s porozumením:
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí


Odporúčaná literatúra:
Hana Justová: Deutsch - sprachige Länder
Tatsachen über Deutschland
Keprtová : Materiály ke konverzaci
B. Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí
Baumann, Oberle: Deutsche Literatur in Epochen
Kleine Deutschlandkunde
E. Ehrgangová: Deutsche Geschichte I., II. - nemecká tlač

Reálie

1. Die BRD - Lage, Ôberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
2. Österreich - Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
3. Naturschönheiten der Slowakei
4. Das Schulsystem in der BRD
5. Massenmedien
6. Industrie und Landwirtschaft in der BRD, Schweiz und Österreich
7. Das politische System in der BRD
8. Mein beliebter deutschsprachiger Schriftsteller
9. Sitten und Bräuche
10. Sozialpolitik
11. Umweltschutz
12. Haupstädte (Berlin, Wien, Bern)
13. Wichtige Etappen der deutschen Geschichte
14. Bratislava - Sehenswürdigkeiten unserer Stadt

Konverzačné témy

1. Wohnen - Ideal und Wirklichkeit
2. Freizeit und Hobbys
3. Reisen ud Urlaub Ferien
4. Kunst und Kultur in unserem Leben
5. Einkäufe, Einkaufsmöglichkeiten
6. Gesundheit, gesunde Legensweise
7. Sport und Körperkultur
8. Mein Tagesprogramm
9. Stadt und Verkehr - Probleme einer Großstadt
10. Lebensstandard und Lebensqualität
11. Wetter und Klima
12. Fernsehen - seine positiven und negativen Seiten
13. Charakteristik einer nahestehenden Person
14. Kleidung und Mode