Klasifikácia

Študijné výsledky poslucháča hodnotí na konci každého polroku šk. roku učiteľ kurzu a hodnotenie zapíše do triednej knihy. Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami:

1 – výborný, 2 – veľmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – nevyhovel

Vyučujúci hodnotí poslucháča na základe jeho práce v celom danom období (jeden polrok) a na základe výsledku postupovej práce, ktorá sa píše vždy pred uzavretím polroku (v januári a v júni), pričom berie do úvahy aj dochádzku, ktorá má byť najmenej 70 percent.

Poslucháč, ktorý bol na konci šk. roku klasifikovaný 4. stupňom alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom „nevyhovel“, resp. nebol klasifikovaný a zaradený bude v prípade voľných miest v tomto ročníku.

Osvedčenia

Jazyková škola vydáva interným poslucháčom osvedčenia o úspešnom ukončení kurzu- základného, stredného a vyššieho – t. j. po II.,IV. a VI (druhom konverzačnom) ročníku. Podmienkou pre vydanie osvedčenia je dokladový materiál v triednej knihe. Absolvovanie polročných a koncoročných písomných postupových prác, celkové hodnotenie a najmenej 70 percentná dochádzka. Osvedčenie vydáva učiteľ kurzu. Osvedčenia so spätnou platnosťou (maximálne 5 rokov dozadu) vydáva riaditeľstvo školy.

Štátne jazykové skúšky

Na našej škole sa štátne jazykové skúšky konajú v jarnom termíne – pre poslucháčov pípravkových kurzov na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Podrobné informácie o štátnych jazykových skúškach sú vypracované osobitne a záujemcom ich vydá kancelária školy.