Legenda: 
O = osvedčenie 
V = vysvedčenie

Základný kurz na našej škole má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, ktoré vie používať v štandardných situáciách, v ústnej i písomnej forme, má základné poznatky o krajine cieľového jazyka, vie zvládnuť určené jednoduché celky samoštúdiom a pracovať s dvojjazyčným slovníkom. Ovláda základy morfológie a syntaxe cieľového jazyka.

Stredný kurz má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí ďalších približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, zvláda plynulo bežné životné a pracovné situácie s menšími nepresnosťami v gramatických a suprasegmentálnych javoch cudzieho jazyka. Má poznatky o spôsobe života v krajinách cieľového jazyka a získal vedomosti, ktoré mu v prípade potreby a záujmu umožňujú rozvíjať získané vedomosti a jazykové zručnosti samoštúdiom. Má dostatočné jazykové zručnosti a vedomosti, aby sa mohol špecializovať na štúdium odborného jazyka vo svojej pracovnej oblasti.

Vyšší kurz má rozsah 280 – 315 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, plynulo takmer bez chýb komunikuje v ústnej i písomnej forme, je schopný prekladať texty všeobecného charakteru, sú mu známe štylistické nuansy cudzieho jazyka. Je schopný bezproblémového samoštúdia, samostatného spracovania a interpretácie zložitých informácií, orientuje sa pomocou slovníka aj v náučných a odborných textoch.

Prípravka na všeobecnú jazykovú skúšku (ako aj ďalšie prípravky) má rozsah 105 – 140 vyučovacích hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 500 lexikálnych jednotiek. Absolvent je schopný efektívne, plynulo a gramaticky správne komunikovať, prekladať texty do/z cieľového jazyka a má dostatok relevantných socio – kultúrno – politických informácií pre bezproblémovú komunikáciu a orientáciu v krajinách cieľových jazykov.

Organizačnou formou vyučovania je kurz. 

Základný kurz zahŕňa štúdium v I. a II. ročníkoch. 
Stredný kurz zahŕňa štúdium v III. a IV. ročníkoch. 
Vyšší kurz zahŕňa štúdium v V. a VI. ročníkoch. 
Prípravný kurz v trvaní jedného roka, zriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – základnej a všeobecnej.


Náväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov JŠ: 

Stupeň nároč.Kurz4 hod./týž.3 hod./týž.Úroveň jazykových zručnostíAnglický termínCEF
1.základný (210-420 hod.)1.ročník – 2.ročník O1.ročník – 2.ročník – 3.ročník Ozačiatočníci 
mierne pokročilí
elementary 
pre-intermediate
A1 – A2
2.stredný (280-315 hod.)1.ročník – 2.ročník O1.ročník – 2.ročník Ostredne pokročilíintermediateB1 – B2
3.vyšší (280-315 hod.)1.ročník – 2.ročník O1.ročník – 2.ročník Opokročilíupper-intermediate 
advanced
B2 – C1
4.prípravný na ŠJS (105-140 hod.)1.ročník O/V1.ročník O/V 2.ročníkpodľa náväznosti na stredný, vyšší a prípravný kurzadvancedC1 – C2
5.konverzačný (140-315 hod.)1.ročník – 2.ročník O1.ročník – 2.ročník – 3.ročník Opodľa náväznosti na základný, či stredný kurz  

Legenda: 
O = Osvedčenie 
V = Vysvedčenie

Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze.

Študentom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom ich kurzu, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva príslušný riaditeľ.