Poslucháč preddavkovo zaplatí úhradu nákladov na štúdium pred začatím vyučovania. Úhrada sa skladá zo zápisného a školného. Výška zápisného a školného je určená školským zákonom. Doklad o zaplatení školného (ústrižok šeku) si treba starostlivo uschovať. Je to doklad, ktorým sa poslucháč vždy v prípade potreby môže preukázať. V styku s administratívou školy treba použiť rodné číslo.

Zápisné sa platí na začiatku školského roka na celý rok. Školné sa platí zvlášť na každý semester.

Ak poslucháč do 30. 9. písomne oznámi a preukáže, že sa z vážnych osobných dôvodov nemohol a nemôže na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia. Po 30.9. sa nevracia ani školné.

Škola vráti pomernú časť školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak zrušenie kurzu nezapríčinili a ak týchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu.