Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa nepovoľujú. Študentom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom kurzu, do ktorého sú zapísaní, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva riaditeľ.