Začiatok vyučovania

Výuka v jednotlivých kurzoch začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo oznámi poslucháčom prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy.

Nevyučuje sa v čase riadnych školských prázdnin a v čase štátnych sviatkov.

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil predpísané úhrady a odovzdal vyplnenú zápisnú kartičku.

V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do 20. Septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Návšteva jazykovej školy

Návšteva jazykovej školy je vecou záujmu v mimopracovnom čase. Zápisom do kurzu sa však poslucháč zväzuje k riadnej dochádzke. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky je nebezpečenstvo, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Navyše podmienkou pre postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupovej skúšky, ale aj najmenej 70 percentná dochádzka.

V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný prebrať sám zameškanú látku.

Prerušenie štúdia

Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník (resp. I. polrok), oznámi to vyučujúcemu. Do triednej knihy sa poznačí prerušenie štúdia. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom šk. roku. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť v jazykovej škole ústrižkom šeku za príslušný školský rok. Nástup po prerušení štúdia umožníme poslucháčom v priebehu dvoch rokov, a to buď v septembri alebo vo februári príslušného šk. roku.

Požiadavky poslucháčov

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve kurzu

Ak poslucháč v priebehu alebo v závere šk. roku požiada o potvrdenie o návšteve kurzu, vydá mu ho jeho vyučujúci. Potvrdenie za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydá riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč urobil postupové testy a jeho dochádzka bola najmenej 70 percent. Dokladom je triedna kniha.

Postup do vyššieho ročníka

Ak poslucháč preukázal dobré študijné výsledky, písal polročné aj koncoročné písomné postupové práce (v januári a v júni) a mal najmenej 70 percentnú dochádzku, postupuje do vyššieho ročníka (II. – IV.).

Z rozvrhových dôvodov sa však niektoré kurzy rušia a poslucháči v nasledujúcom školskom roku prechádzajú do iných kurzov. Všetkých postupujúcich poslucháčov zrušených kurzov vždy zaradíme. Ak máme dostatok paralelných kurzov, sú zaradení na smenu, do ktorej chodili. Ak to nie je možné dostanú na výber z viacerých časových možností. Poslucháči si však nemôžu nárokovať ten istý vyučovací čas a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia na škole.

Suplovanie, spájanie

Vzhľadom na neprítomnosť vyučujúceho treba triedy niekedy spájať, rozptyľovať alebo suplovať. Oznam o neprítomnosti vyučujúceho je avizovaný na oznamovacej tabuli jazykového oddelenia. Pri spájaní alebo suplovaní sa vyžaduje od poslucháčov disciplinovanosť, aby po návrate vyučujúceho nemala trieda problémy s doháňaním učebnej látky.