Jazyková škola prijíma poslucháčov do I. ročníkov: priamym zápisom pred začiatkom školského roku, do konca júna. Oznam o zápise do I. ročníkov je včas uverejnený na našej webovej stránke a všetky podrobné informácie sú uvedené na informačných tabuliach v budove školy, do II. – IV. ročníkov: externí záujemci sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných prijímacích skúšok. Do vyšších a prípravkových ročníkov: externí záujemci aj interní poslucháči sa prijímajú na základe úspešného zvládnutia vstupných testov do týchto ročníkov.

Presné termíny prijímacích skúšok oznamuje riaditeľstvo na informačných tabuliach v budove školy. Za vykonanie vstupných písomných skúšok sa platí úhrada.