Na číslo účtu v Štátnej pokladni IBAN : SK71 8180 0000 0070 0049 3847

Školné pre deti a študentov za 2.semester 
(február 2020 – jún 2020)
    47,98 €
Školné pre dospelých za 2.semester 
(september-január)
  105,10 €

Žiadame zadať variabilný symbol dátum narodenia študenta, doplňujúci údaj meno študenta, poplatok je treba uhradiť do 14.02.2019, kópiu potvrdenia o zaplatení predložiť učiteľovi kurzu na vyučovacej hodine.

kontakt : jazykovaskolads@zupa-tt.sk