Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa („intermediate “ až „upper-intermediate level“) a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej..
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

 

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí: 
Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky. 
Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti sa nesmú používať slovníky. 
Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni.V tejto časti sa môžu používať slovníky. 
Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky. 

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky. 

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí: 
Práca s textom: v rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku. 
Konverzačná téma: sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe na nasledujúcej strane.
Otázka z reálií: sylaby reálií anglofónnych oblastí sú tiež uvedené v prílohe. Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje. 
Otázka z literatúry: na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedého čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. 

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame: 
Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní(najlepšie formou diktátov),a čítaní s porozumením(„reading comprehension“). Pri príprave na preklad sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole. 
Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v anglofónnych oblastiach vyžadované v zmysle syláb môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. 

Hodnotenie chýb: 
a) malá chyba: 1 zlý bod 
b) veľká chyba: 4 zlé body 

veľká chyba: 
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu), 
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam, 
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu, 
– základná pravopisná chyba, 

malá chyba:
– prípady nemenované vyššie

Klasifikácia: 
Klasifikuje sa štyrmi stupňami: 

a) Diktát: 
výborný: 1 až 4 zlé body 
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov 
dobrý: 11 až 15 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov 

b) Preklad: 
výborný: 1 až 7 zlých bodov 
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov 
dobrý: 17 až 25 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov 

c) čítanie s porozumením: 
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí 
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí 
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí 
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí 

 

Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác: 

Peter Bromhead: Life in Modern Britain, Life in Modern America 
John Oakland: A Dictionary of British Institutions, British Civilization 
Eliška Morkesová: British and American History 
Eliška Morkesová: British and American Life and Institutions 
Eliška Morkesová: British and American Literature 
Ondryášová,Holá: English and American Literature 
Karel Veselý: The English Speaking Countries, atď. 

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych).

Sylaby reálií anglofónnych oblastí (GB, USA) na základnú šjs z angličtiny – ústna časť 

1. GB – A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture) 
2. USA – A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture) 
3. The Important Periods in the History of GB 
4. The Important Periods in the History of the USA 
5. Capital of GB 
6. Capital of the USA (or New York) 
7. System of Government in GB 
8. System of Government in the USA 
9. Education System in GB 
10. Education System in the USA 
11. Life in GB (Customs, Traditions, Holidays)
12. Life in the USA (Customs, Traditions, Holidays) 
13. My Favourite British Writer (the work you have read) 
14. My Favourite American Writer (the work you have read) 

Sylaby konverzačných tém na základnú šjs z angličtiny – ústna časť 

1. My Daily Programme 
2. Hobbies 
3. Sports (winter and summer), differences between sports and games, the Olympic Games 
4. My Family (members of my family, sharing housework…) 
5. My Plans for the Future 
6. My Home Town 
7. Travelling (in our country, abroad, ways of travelling…) 
8. Holidays 
9. At the Restaurant (Slovak cuisine, Menu for a festive dinner) 
10. Important Cultural Events in Slovakia / Bratislava 
11. Shopping 
12. Tale a Visitor for a Trip Round Our Country 
13. Sightseeing in Bratislava 
14. Why Do People Learn Foreign Languages? What About You?

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , tj.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach.

Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni („advanced level“), pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni,ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.)

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti nesmú používať slovníky.
Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu anglického jazyka. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Voľná téma: kandidát si vyberie jednu z troch navrhnutých tém a vypracuje ju v rozsahu najmenej dvoch stránok kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej ŠJS:

Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v písaní (pri individuálnej príprave by bolo ideálne mať partnera, ktorý bude text diktovať), ďalej,aby si cvičili čítanie s porozumením („Reading Comprehension“) vrátane technáňík rýchleho čítania „skimming“ a „scanning“. Pri príprave na preklad zo slovenčiny do angličtiny sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty, rešpektovať odlišné struktúry jazyka. Kandidáti by aj pri príprave mali pracovať s kvalitným slovníkom, rozhodne nestačí slovník vreckový. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek na „advanced level“ aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS taktiež pozostáva zo štyroch častí:
Práca s autentickým textom: počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gram.jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie. 
Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií. 
Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín – Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi. Sylaby reálií sú taktiež v prílohe týchto informácií. 
Beletria: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zadaní tejto časti ústnej skúšky, t.j. examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Neznamená to ale, že kandidát bude hovoriť obsah prečítaneho diela, ale preukáže znalosti o živote, diele a zaradení konkrétneho autora do príslušného literárneho obdobia, resp. literárneho prúdu. 

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácii vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov:

Peter Brmhead: Life in Modern Britain 
Peter Bromhead: Life in Modern America 
John Oakland:A Dictionary of British Institutions
John Oakland: British Civilization 
Karel Veselý: The English Speaking Countries 
Jean Ruppeldová: Some Facts on Britain 
Ondryášová, Holá: English and American Literature 
Eliška Morkesová: British and American Literature 
Eliška Morkesová: British and American History 
Eliška Morkesová: British and American Life and Institutions, atď. 

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame preto kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych), pretože takto získa aj znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov. 

Hodnotenie chýb: 
a) malá chyba: 1 zlý bod 
b) veľká chyba: 4 zlé body 

veľká chyba: 
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu), 
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam, 
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu, 
– základná pravopisná chyba, 

malá chyba:
– prípady nemenované vyššie

Klasifikácia: 
Klasifikuje sa štyrmi stupňami: 

a) Diktát: 
výborný: 1 až 4 zlé body 
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov 
dobrý: 11 až 15 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov 

b) Preklad: 
výborný: 1 až 7 zlých bodov 
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov 
dobrý: 17 až 25 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov 

c) čítanie s porozumením: 
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí 
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí 
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí 
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí 


Sylaby konverzačných tém na všeobecnú šjs z angličtiny – ústna časť 

1. House or Flat? Pros and Cons 
2. Town or Country? Pros and Cons 
3. My Daily Programme (My Occupation, My place of Work) 
4. If you Travelled to GB or USA What Would You Like to See? 
5. Does Eating and Drinking Cut Our Life Expectancy? 
6. Itinerary of a Visit to Bratislava or Slovakia 
7. Nature and Environmental Politics 
8. Shopping: Little Groceries or Super- and Hypermarkets? 
9. Why Ought Everybody to Have a Hobby? 
10. Significance of Art in Our Life 
11. Education Does not End with a Diploma 
12. Sport and Tourism – A Means of Enhancing International Friendship? 
13. Holidays: In a Tent or at a Hotel? Pros and Cons 
14. What Made You Learn English? 

Sylaby reálií anglofónnych oblastí (GB, USA) na všeobecnú šjs z angličtiny-ústna časť 

1. PHYSICAL GEOGRAPHY (geographical situation, climate, mountains, rivers, fauna, flora) 
2. ECONOMIC GEOGRAPHY (mineral deposits, agricultural conditions industries and agriculture – historical survey, present state, trade, transport) 
3. PEOPLE (historical survey, present state, nationalities – minorities, social structure) 
4. FORMS OF GOVERNMENT (historical survey, present state, law and order)
5. POLITICAL ORGANIZATIONS (political parties and foreing policy – historical survey, present state 
6. EDUCATION 
7. LANGUAGE (development, differencies between BE and AE) 
8. FINE ARTS (painting, scuplture, music, film, theatre, architecture) 
9. SCIENCE AND RESEARCH (historical survey, present state) 
10. SOCIAL WELFARE (historical survey, present state) 
11. MASS MEDIA (press, radio, television) 
12. MAIN STREAMS IN LITERATURE 
13. TYPICAL WAY OF LIVING (holidays and festivals, housing, leisure, sports) 
14. CAPITAL OF… (general information) 

Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa („intermediate “ až „upper-intermediate level“) a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí – písomnej ústnej. 
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí: 
Reprodukcia alebo Diktát 
Reprodukcia, t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti nesmú používať slovníky. 
Diktát. Examinátor najprv prečíta celá text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempo ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili alebo opravili medzery a chyby. Kandidáti nesmú používať slovníky ani iné pomôcky. 
Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky. 
Preklad do nemčiny Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisom, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať. 
Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. 

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí: 
Práca s textom: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa naviaže diskusia o téme úryvku. 
Konverzačná téma: Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. 
Otázka z reálií: Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zmepisno – hospodárske, kultúrno – politické a historické pomery. 
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje. 
Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame: 
Na písomnú časť – cvičiť sa pravidelne v písaní, cvičiť náčuv s porozumením nahrávok a ich reprodukovaním. Pri preklade sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovania štylistického vyjadrovania si treba preštudovať okrem jazykových a gramatických príručiek aj učebnice, používané na jazykovej škole. 
Na ústnu časť – poznatky a vedomosti o zemepisno – hospodárskych a kultúrno – politických pomeroch v krajinách, v ktorých sa hovorí po nemecky môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových a televíznych).

Hodnotenie chýb: 
a) malá chyba: 1 zlý bod 
b) veľká chyba: 4 zlé body 

veľká chyba: 
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu), 
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam, 
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu, 
– základná pravopisná chyba, 

malá chyba:
– prípady nemenované vyššie

Klasifikácia: 
Klasifikuje sa štyrmi stupňami: 

a) Diktát: 
výborný: 1 až 4 zlé body 
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov 
dobrý: 11 až 15 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov 

b) Preklad: 
výborný: 1 až 7 zlých bodov 
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov 
dobrý: 17 až 25 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov 

c) čítanie s porozumením: 
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí 
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí 
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí 
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí 


Odporúčaná literatúra:
Hana Justová: Deutsch – sprachige Länder 
Tatsachen über Deutschland 
Keprtová : Materiály ke konverzaci 
B. Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí 
Baumann, Oberle: Deutsche Literatur in Epochen 
Kleine Deutschlandkunde 
E. Ehrgangová: Deutsche Geschichte I., II. – nemecká tlač 

Reálie 

1. Die BRD – Lage, Ôberfläche, Gebirgszüge, Flüsse 
2. Österreich – Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse 
3. Naturschönheiten der Slowakei 
4. Das Schulsystem in der BRD 
5. Massenmedien 
6. Industrie und Landwirtschaft in der BRD, Schweiz und Österreich 
7. Das politische System in der BRD 
8. Mein beliebter deutschsprachiger Schriftsteller 
9. Sitten und Bräuche 
10. Sozialpolitik 
11. Umweltschutz 
12. Haupstädte (Berlin, Wien, Bern) 
13. Wichtige Etappen der deutschen Geschichte 
14. Bratislava – Sehenswürdigkeiten unserer Stadt 

Konverzačné témy 

1. Wohnen – Ideal und Wirklichkeit 
2. Freizeit und Hobbys 
3. Reisen ud Urlaub Ferien 
4. Kunst und Kultur in unserem Leben 
5. Einkäufe, Einkaufsmöglichkeiten 
6. Gesundheit, gesunde Legensweise 
7. Sport und Körperkultur 
8. Mein Tagesprogramm 
9. Stadt und Verkehr – Probleme einer Großstadt 
10. Lebensstandard und Lebensqualität 
11. Wetter und Klima 
12. Fernsehen – seine positiven und negativen Seiten 
13. Charakteristik einer nahestehenden Person 
14. Kleidung und Mode

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 44/96 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS).

Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.).

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej ústnej. 
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí: 
Reprodukcia textu: Examinátor prečíta text na reprodukciu najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu, pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky. Pri reprodukcii sa nesmie používať slovník. 
Porozumenie písomného textu: Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v nemčine. Sám si ho prečíta a vypracuje pod ním uvedené úlohy. Ani v tejto časti nesmie používať slovník. 
Preklad do nemčiny: V rozsahu asi 100 slov sa zvyčajne vyberie článok z novín alebo časopisov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu nemeckého jazyka. 
Voľná téma: ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme je možné používať slovníky. 

Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom úspešne používať magnetofón, počúvať rozhlas a televíziu. Pri prekladaní sa treba sústrediť na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale používať vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať s kvalitnými slovníkmi. Na opakovanie gramatiky doporučujeme preštudovať si aj učebnice, používané na Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí: 
Práca s autentickým textom: počas celkovej asi 20 minútovej prípravy si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie. Je to obyčajne kratší text, alebo úryvok z tlače alebo literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie. 
Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v prílohe. Má dokázať vysokú znalosť slovnej zásoby z okruhu uvedenej témy. Otázku si kandidát žrebuje spolu s otázkou z reálií. 
Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery krajín, v ktorých sa hovorí po nemecky a vie ich porovnať so znalosťami o SR. 
Literatúra: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov, ktoré prečítal v origináli. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka, hlavne 20. storočia. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní poslednej časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z našich učebníc reálií, z konverzačných príručiek alebo brožúr o príslušných štátoch. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informácia o súčasnom dianí vo svete. Preto odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku a cudzojazyčné vysielanie správ, lebo takto získajú znalosť nových moderných zvratov a výrazov.

Potrebné vedomosti získajú kandidáti z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí. 

Hodnotenie chýb: 
a) malá chyba: 1 zlý bod 
b) veľká chyba: 4 zlé body 

veľká chyba: 
– v gramatike svedčí o neznalosti základných gramatických pravidiel (učivo základného kurzu), 
– v lexike mení alebo zatieňuje správny význam, 
– vo frazeológii a štýle taká chyba, ktorá narušuje význam písaného prejavu, 
– základná pravopisná chyba, 

malá chyba:
– prípady nemenované vyššie

Klasifikácia: 
Klasifikuje sa štyrmi stupňami: 

a) Diktát: 
výborný: 1 až 4 zlé body 
veľmi dobrý: 5 až 10 zlých bodov 
dobrý: 11 až 15 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 15 zlých bodov 

b) Preklad: 
výborný: 1 až 7 zlých bodov 
veľmi dobrý: 8 až 16 zlých bodov 
dobrý: 17 až 25 zlých bodov 
nevyhovel: viac než 25 zlých bodov 

c) čítanie s porozumením: 
výborný: 100 až 90 % správnych odpovedí 
veľmi dobrý: 89 až 80 % správnych odpovedí 
dobrý: 79 až 70 % správnych odpovedí 
nevyhovel: menej ako 69 % správnych odpovedí 


Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov: 

B. Homolková: Reálie německy mluvících zemí 
H. Justová: Deutsch – Sprachige Länder 
Tatsache über Deutschland 
Baumann, Oberle: Deutsche Literatur in Epochen 
Keprtová: Materiály ke konverzaci 
Kleine Deutschlandkunde / Ein erdkundlicher Überblick 
Junker, Fenner: Bürger, Staat und Politik in der Schweiz 
J. Koppensteiner: Österreich 
E. Ehrgangová: Deutsche Geschichte I., II. 
Schumann: Deutsche Mittelstufe neu 
H. G. Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur 
Václav Bok, Dana Pfeiferová, Dana Štetinová: Čítanka německých literárních textů 
Hana Justová, Svatava Valešová: Deutsche Literatur fürs Abitur 1, 2 
Gerhard Horstmann, Andrea Kaier: Nemecké konverzačné témy pre maturitu – nemecká tlač

Otázky z reálií (Nemecka a Rakúska) 

1. Geographische Lage, Klima, Gebirgszüge, Oberfläche, Flüsse, Fauna und Flora 
2. Bodenschätze, Industrie und Landwirtschaft 
3. Bevölkerung – soziale Struktur, nationale Minderheiten 
4. Staatswesen – Regierung, politische Parteien, Aussenpolitik 
5. Schulwesen 
6. Sprache – Entwicklung und aktueller Stand 
7. Kultur – das gegenwärtige kulturelle Leben. Aus der Geschichte der bildenden Kunst (Malerei und Architektur) 
8. Wissenschaftlich – technischer Fortschritt, Erfindungen, Entdeckungen, der Mensch im All, Atomenergie 
9. Nationale Besonderheiten – Sitten und Bräuche 
10. Hauptrichtungen in der deutschen Literatur – Überblick 
11. Gesundheitswesen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Sozialwesen, Fürsorge für Mutter und Kind, Rentner 
12. Massenmedien – Presse, Rundfunk, Fernsehen 
13. Hauptstädte: Berlin, Wien, Bern 
14. Hauptetappen der deutschen Geschichte – Überblick 

Konverzačné témy 

1. Haus und Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Lande 
2. Charaktereigenschaften – Beschreibung eines nahestehenden Menschen 
3. Kleidung und Mode 
4. Berufe – der Weg zum Beruf, meine Arbeit 
5. Reisen und Verkehr 
6. Verpflegung, deutsche und slowakische Küche, Speisekarte 
7. Touristische Sehenswürdigkeiten in der Slowakei 
8. Dienstleistungen, Geschäfte, Einkäufe, Ausleihstationen 
9. Unterkunft – Unterkunftsmöglichkeiten im In – und Ausland 
10. Wetter, Erde, Natur, Umweltschutz 
11. Freizeit und Hobbys 
12. Körperkultur und Sport – in Schulen und Gemeinden (Städten) 
13. Urlaub und Erholung, Ferien 
14. Lebensstandard und Lebensqualität